• 30/5/2020
  • Admin
  • Mục: Hình ảnh hoạt động

HASKY TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Sáng nay, 30/05/2020 Công ty Cổ phần HASKY tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2020 để báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020.

Tham dự Đại hội có ông Đào Văn Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cùng các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGĐ, Trưởng phó các phòng ban Công ty.

Ông Đào Văn Kiên - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hasky phát biểu tại đại hội

Đại hội có sự tham gia của 20 cổ đông, trong đó bao gồm 10 cổ đông trực tiếp, 10 cổ đông ủy quyền, đại diện sở hữu cho 10.450.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Mở đầu Đại hội, các Cổ đông đã thống nhất và bầu chọn Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký cũng như Ban kiểm phiếu. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Đào Văn Kiên – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hasky đã báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, cũng như kế hoạch hoạt động năm 2020.

Đại hội đã nghe và thông qua các báo cáo về hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát (BKS) và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2019; Báo cáo thù lao, lương thưởng 2019 của HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2020.
Sau khi được nghe các báo cáo, tờ trình, đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp các ý kiến, các cổ đông đã thông qua tất cả những nội dung được trình tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao.


Phát biểu tại đại hội, Ông Đào Văn Kiên – Chủ tịch HĐQT đánh giá cao những hoạt động và thành quả đạt được trong năm 2019 và nhận định rằng năm 2020 là một năm nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên với sự đồng lòng và quyết tâm vượt qua giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế sau dịch Covid-19, tin tưởng Hasky sẽ tiếp tục tăng trưởng, hoàn thành chỉ tiêu SXKD trong năm 2020.
Sau một thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ và tuân thủ đúng pháp luật, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Hasky đã hoàn thành các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội và thành công tốt đẹp.

Nội dung cùng chủ đề