BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

 

Ông Trần Mạnh Cường

Tổng Giám đốc

 


  • Ông Tạ Thanh Bình

    Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch kiêm Giám đốc Hasky Glass


  • Ông Hồ Ngọc Long

    Phó Tổng Giám đốc


  • Ông Nguyễn Hoàng Hiệp

    Phó TGĐ kiêm TP.QLKT