BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

 

Ông Trần Mạnh Cường

Tổng Giám đốc

 


 • Ông Tạ Thanh Bình

  Phó TGĐ kiêm CT Glass,
  CT.HĐQT Façade


 • Ông Hồ Ngọc Long

  Phó Tổng Giám đốc
  kiêm GĐ GLASS


 • Ông Trần Ngọc Long

  Phó Tổng Giám đốc


 • Ông Nguyễn Hoàng Hiệp

  Phó TGĐ kiêm TP.QLKT