Đội ngũ lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

ÔNG ĐÀO VĂN KIÊN

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Học vị: Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh

 

 

        ÔNG TRẦN MẠNH CƯỜNG                                                      ÔNG TẠ THANH BÌNH

Ủy Viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc                                          Ủy viên HĐQT kiêm PTGĐ Hasky, Chủ tịch Hasky Glass, 

                                                                                                                            Chủ tịch HĐQT Hasky Facade

             Học vị: Thạc sỹ Kinh tế                                                                             Học vị: Thạc sỹ Tài chính

                                                                 

 

         ÔNG TRẦN VĂN HIỂN                                                                      ÔNG NGUYỄN DUY PHÚC

   Ủy Viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng                                                                                    Ủy Viên HĐQT

        Học vị: Thạc sỹ Kinh tế                                                                         Học vị: Kỹ sư Địa chất Thủy văn - Công trình